Toilet not flushing properly


Speciality:

Toilet not flushing properly

Dr. Suh reported that the toilet across from exam room 1 in not flushing properly.
Thank you.
Cynthia